داستان ما

من و متیس درست از بهمن ماه سال 92 شروع شد؛ زمانی که به عنوان رییس اداره ارتباطات کارکنان وارد شرکتی بزرگ در صنعت تلکام شدم و پروژه تحول فرهنگ سازمانی بر عهده من گذاشته شد. در سه سالی که مشغول اجرای این پروژه بودم؛

توانستم مفاهیم حوزه‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی و هنر را با مدیریت پیوند بزنم و ایده جدیدی را در تحول فرهنگ سازمانی در شرکت‌های ایرانی استقرار دهم.

متیس

کار تیمی، شبکه‌سازی، دریافت نقطه‌نظرات کارکنان از طریق پیمایش، مصاحبه و فوکوس‌گروپ، توجه به گروه‌های قدرت در سازمان، استفاده از برندینگ در منابع انسانی، ساخت هویت برای برنامه‌های تحول فرهنگی و بهبود مستمر از جمله اقداماتی بود که در حین اجرای این پروژه رخ داد.

نکته مهمی که در این تجربه حاصل شد؛ توجه به بانوان بود اما چرا؟ بانوانی که در شرکت شاغل بودند و همسران همکاران مرد که شریک و همراه ایشان بودند؛ نقش مهمی در ایجاد حال خوب در محیط خانواده و به تبع آن ایجاد تعادل در کار و زندگی شخصی ایفا میکردند.

زنان در نقش‌های فردی، بین فردی، سازمانی واجتماعی خود به عنوان بانو، همسر، دختر، مادر، مدیر، خانه‌دار، کارآفرین، عروس، مادرشوهر، مادرزن و … نیاز به ایجاد تعادل دارند تا بتوانند به صورت کافی (و نه کامل) ظاهر شوند لذا در حین این پروژه ایده توجه به بانوان شکل گرفت

و پس از مطالعه منابع داخلی و خارجی، الگوبرداری و مشورت با متخصصین، موسسه «متیس» شکل گرفت.در متیس، توانمندسازی و تحول به عنوان رسالت اصلی تعریف شده است چراکه توانمندسازی در ذهن بنیانگذاران این مجموعه به فرآیند تبدیل غنچه به گل تعبیر شده است.

همچنین متیس الهه عمل‌گرایی و دانش عقلانی است و بانویی که ویژگی‌های دانش او مانند متیس باشد؛ آنچه با تفکرش خلق می‌کندو یا با دست‌هایش انجام می‌دهد روح او را نیز درگیر می‌کند. او دانشی را که آموخته در صنعت و حرفه خود به نمایش می‌گذارد و شخصیتی عمل‌گرا که در دانستن و توانستن استاد است.

ارزش‌های متیس عبارتند از: معنا، تمامیت، یاری و سپاسگزاری. ما در این مجموعه به ایجاد حال خوب ارزشمند در کنار یکدیگر پایبندیم و تلاش خواهیم کرد به اندازه توان خود، به توسعه شایستگی‌های منابع انسانی شایسته در سازمان‌ها و افراد کمک کنیم.