از دیگر اقداماتی که در راستای بهبود فرهنگ سازمانی صورت می‌گیرد؛ استفاده از کتاب و فیلم برای جاری‌سازی و ترویج ارزش‌ها و رفتار شهروندی سازمانی است.

فیلم و کتاب به فرد امکان می‌دهد تا بتواند احساس و هیجان خود را بشناسد و خود را در موقعیت شخصیت‌های داستان قرار دهد تا تصمیم‌گیری، حل مساله، انتخاب و سایر مهارت‌ها را تجربه کند.

تحلیل فیلم و کتابخوانی

 

اشتراک گذاری: