مشاوره در بعد بهبود و یا استقرار فرآیندهای منابع انسانی متناسب با سطح بلوغ سازمان و همچنین ارائه خدمات مشاوره روانشناختی به کارکنان در سازمان به منظور ارتقای فرهنگ سازمانی صورت می‌گیرد. اتصال برنامه‌های تدوین و ترویج فرهنگ مطلوب و فرآیندهای منابع انسانی به نتایج برداشتی (ادراکی کارکنان) و سازمان باعث می‌شود تا اثربخشی اقدامات منابع انسانی مشخص شود.

 

اشتراک گذاری: