خطاهای شناختیمبالغه آمیز دیدن تهدید

نگرانی نتیجه تخمین افراطی یا مبالغه‌آمیز احتمالی وقوع پیامدهای منفی است که در آن فرد نگران امکان وقوع حوادث را با احتمال وقوع حوادث اشتباه می‌گیرد.

 

ذهن‌خوانی

ذهن‌خوانی

اشخاصی که نگران قضاوت منفی دیگران درباره خودشان هستند و بدون در دست داشتن شواهد کافی، افکار دیگران را حدس می‌زنند.

تفکر همه یا هیچ

تفکر همه یا هیچ

تفکر فرد حالت افراط و تفریطی دارد و متعادل‌اندیشی را از دست داده است.

 

تفکر فاجعه‌آمیزتفکر فاجعه‌آمیز

همه چیز جهان وحشتناک، افتضاح و تحمل ناپذیر جلوه می‌کند.

 

 

 

 

فیلتر ذهنیفیلتر ذهنی

مدام بر جنبه‌های منفی موقعیت تاکید می‌شود و فرد دست از این کار هم برنمی‌دارد. در حقیقت نشخوار جنبه های منفی منجر به خُلق منفی فرد می‌شود چون با تمرکز انتخابی بر جنبه‌های منفی، جنبه‌های مثبت از یاد برده می‌شود و اصلا به آن توجه نمی‌شود.

تهیه‌‌کننده: مژده پورحسین، کارشناس ارشد روانشناسی

 

اشتراک گذاری: