به منظور ارتقای فرهنگ سازمانی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی روانشناختی، مدیریتی و مهارت‌های ارتباطی متناسب با شناخت سازمان، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مسائل منابع انسانی طراحی و اجرا می‌شود.

E:\1398\Metis Empowerment Company\تصاویر 4 محور فعالیت\Slide4.JPG

E:\1398\Metis Empowerment Company\تصاویر 4 محور فعالیت\Slide3.JPG

 

 

اشتراک گذاری: