از جمله اقدامات موسسه متیس، طراحی و تدوین مدل ارتقای فرهنگ سازمانی با رویکرد ارزش‌ها، اخلاق، فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی است که با بهره‌گیری از مدل‌های به‌روز دنیا، کاربرد بین‌رشته‌ای دانش مدیریت، جامعه‌شناسی، روانشناسی و هنر و استفاده از دانش تخصصی تیم حرفه‌ای صورت می‌گیرد.

متیس

فرهنگ سازمانی

 

اشتراک گذاری: